പത്തു കോടിയോളം ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫീച്ചർ ഫേസ്ബുക് സ്റ്റാൻഡാലോൺ ആപ്പ് ആയി പുറത്തിറക്കുന്നു